Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кобилiнський Л.Е.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕОКОН»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03061 м. Київ вул. Пост-Волинська, 5
4. Код за ЄДРПОУ 04012000
5. Міжміський код та телефон, факс 0444553119 0444553119
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04012000.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 16.05.2017 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛЕОКОН” ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕОКОН»
Зміст інформації:
16.05.2017 р. відбулася державна реєстрація змін відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛЕОКОН”, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), а саме – зміна типу з публічного на приватне, зміна найменування та реєстрація нової редакції статуту. Рішення про зміну типу з публічного на приватне, зміну найменування, затвердження нової редакції статуту прийнято річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛЕОКОН” 28 квітня 2017р. Повне найменування акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛЕОКОН”. Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕОКОН».