Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кобилiнський Л.Е.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «ЛЕОКОН»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03061 м. Київ вул. Пост-Волинська, 5
4. Код за ЄДРПОУ 04012000
5. Міжміський код та телефон, факс 0444553119 0444553119
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04012000.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.05.2017 призначено Головний бухгалтер Жмайло Надія Миколаївна КН 826766
10.12.1998 Полтавським РВ УМВС України в Полтавській області
0
Зміст інформації:
10.05.2017 р. Генеральним директором Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (Наказ №28-К від 10.05.2017р.), а саме: - призначено головного бухгалтера Жмайло Надію Миколаївну (паспорт КН №826766 виданий Полтавським РВ УМВС України в Полтавській області 10 грудня 1998 року) за рішенням Генерального директора. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на невизначений строк (до призначення іншої особи на цю посаду). Протягом останніх п’яти років займала наступні посади: головний бухгалтер ТОВ «Фельдер Груп Україна», головний бухгалтер ТОВ «Фельдер Україна». Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.