Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кобилiнський Л.Е.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «ЛЕОКОН»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03061 м. Київ вул. Пост-Волинська, 5
4. Код за ЄДРПОУ 04012000
5. Міжміський код та телефон, факс 0444553119 0444553119
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04012000.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Кочулап Ігор Степанович СО 553428
19.12.2000 Ленiнградський РУГУ МВС України в м. Києвi
7.6928
Зміст інформації:
28.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження члена Наглядової ради Кочулапа Ігоря Степановича (паспорт СО 553428 19.12.2000 Ленiнградський РУГУ МВС України в м. Києвi) за рішенням річних загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у кількості 6 462 260 акції, що складає 7,69280 %. Обіймав дану посаду з 25.04.2014р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи нікого не призначено.
28.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Кобилінська Інна Миколаївна МЕ 013433
22.05.2002 ТУМ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києвi
15.9179
Зміст інформації:
28.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження члена Наглядової ради Кобилінську Інну Миколаївну (паспорт МЕ 013433 22.05.2002 ТУМ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києвi), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у кількості 13 371 673 акції, що складає 15,91790 %. Обіймала дану посаду з 25.04.2014р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи нікого не призначено.
28.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Лазебник Олександр Миколайович СК 779516
04.03.1998 Києво-Святошинський РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
0
Зміст інформації:
28.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження члена Наглядової ради Лазебника Олександра Миколайовича (паспорт СК 779516 04.03.1998 Києво-Святошинський РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 25.04.2014р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
28.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Нізовець Василь Олександрович НМ 1299308
20.09.2007 Святошинським РУ ГУ МВС, України в м. Києві
0
Зміст інформації:
28.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження члена Наглядової ради Нізовець Василя Олександровича (паспорт НМ №1299308 виданий Святошинським РУ ГУ МВС, України в м. Києві 20.09.2007р.), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 25.04.2014р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
28.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Сіраш Юрій Миколайович СН 499521
19.06.1997 Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві
0
Зміст інформації:
28.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження члена Наглядової ради Сіраш Юрія Миколайовича (паспорт СН №499521 виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 19.06.1997р.), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 25.04.2014р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Лазебник Олександр Миколайович СК 779516
04.03.1998 Києво-Святошинський РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
0
Зміст інформації:
28.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - обрано на посаду члена Наглядової ради Лазебника Олександра Миколайовича (паспорт СК 779516 04.03.1998 Києво-Святошинський РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Член Наглядової ради є представником акціонера Кобилінського Л.Е. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на три роки. До призначення протягом останніх п’яти років займав наступні посади: голова Наглядової ради Публічного АТ «Леокон», директор з виробництва – головний інженер Публічного АТ «Леокон»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Нізовець Василь Олександрович НМ 1299308
20.09.2007 Святошинським РУ ГУ МВС, України в м. Києві
0
Зміст інформації:
28.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - обрано на посаду члена Наглядової ради Нізовець Василя Олександровича (паспорт НМ №1299308 виданий Святошинським РУ ГУ МВС, України в м. Києві 20.09.2007р.), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Член Наглядової ради є представником акціонера Кобилінського Л.Е. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на три роки. До призначення протягом останніх п’яти років займав наступні посади: член Наглядової ради Публічного АТ «Леокон», директор ТОВ «Виробниче підприємство» Київ-Електробуд»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Сіраш Юрій Миколайович СН 499521
19.06.1997 Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві
0
Зміст інформації:
28.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - обрано на посаду члена Наглядової ради Сіраш Юрія Миколайовича (паспорт СН №499521 виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 19.06.1997р.), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Член Наглядової ради є представником акціонера Кобилінського Л.Е. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на три роки. До призначення займала наступні посади: член Наглядової ради Публічного АТ «Леокон», юрист Публічного АТ «Леокон»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.