Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кобилiнський Л.Е.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «ЛЕОКОН»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03061 м. Київ вул. Пост-Волинська, 5
4. Код за ЄДРПОУ 04012000
5. Міжміський код та телефон, факс 0444553119 0444553119
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04012000.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.04.2017 звільнено Головний бухгалтер Іванова Ганна Олексіївна СТ 130030
17.06.2009 Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi
0
Зміст інформації:
25.04.2017 р. Генеральним директором Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (Наказ №24-К від 25.04.2017р.), а саме: - звільнено головного бухгалтера Іванову Ганну Олексіївну (паспорт СТ №130030 виданий Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 17.06.2009р.) за рішенням Генерального директора за власним бажанням. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 07.05.2012р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи нікого не призначено.