Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кобилiнський Леонiд Едуардович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Леокон"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03061 м. Київ вул. Пост-Волинська, 5
4. Код за ЄДРПОУ 04012000
5. Міжміський код та телефон, факс 0444553119 0444553119
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04012000.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.05.2014 обрано Голова Ревізійної комісії Льовочкін Сергій Іванович СО 605773
27.03.2001 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
0
Зміст інформації:
12.05.2014 р. Ревізійною комісією Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - обрано на посаду Голови Ревізійної комісії Льовочкіна Сергія Івановича (паспорт СО № 605773 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.03.2001р.), за рішенням Ревізійної комісії. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на п’ять роки. До призначення займала наступні посади: начальник матеріально технічного забезпечення Публічного АТ «Леокон»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.