Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кобилiнський Леонiд Едуардович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Леокон"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03061 м. Київ вул. Пост-Волинська, 5
4. Код за ЄДРПОУ 04012000
5. Міжміський код та телефон, факс 0444553119 0444553119
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04012000.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.05.2014 обрано Голова Наглядової ради Лазебник Олександр Миколайович СК 779516
04.03.1998 Києво-Святошинський РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
0
Зміст інформації:
12.05.2014 р. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - обрано на посаду Голови Наглядової ради Лазебника Олександра Миколайовича (паспорт СК 779516 04.03.1998 Києво-Святошинський РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.), за рішенням Наглядової ради. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на три роки. До призначення займала наступні посади: директор з виробництва – головний інженер Публічного АТ «Леокон»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.