Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кобилiнський Леонiд Едуардович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Леокон"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03061 м. Київ вул. Пост-Волинська, 5
4. Код за ЄДРПОУ 04012000
5. Міжміський код та телефон, факс 0444553119 0444553119
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04012000.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.04.2014 припинено повноваження Голова Наглядової ради Кочулап Ігорь Степанович СО 553428
19.12.2000 Ленiнградський РУГУ МВС України в м. Києвi
7.6928
Зміст інформації:
25.04.2014 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження Голови Наглядової ради Кочулапа Ігоря Степановича (паспорт СО 553428 19.12.2000 Ленiнградський РУГУ МВС України в м. Києвi), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у кількості 6 462 260 акції, що складає 7,69280 %. Обіймав дану посаду з 22.04.2010р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
25.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Кобилінська Інна Миколаївна МЕ 013433
22.05.2002 ТУМ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києвi
15.9179
Зміст інформації:
25.04.2014 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження члена Наглядової ради Кобилінської Інни Миколаївни (паспорт МЕ 013433 22.05.2002 ТУМ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києвi), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у кількості 13 371 673 акції, що складає 15,91790 %. Обіймала дану посаду з 18.08.2009 р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
25.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Лазебник Олександр Миколайович СК 779516
04.03.1998 Києво-Святошинський РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
0
Зміст інформації:
25.04.2014 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження члена Наглядової ради Лазебника Олександра Миколайовича (паспорт СК 779516 04.03.1998 Києво-Святошинський РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 18.08.2009 р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
25.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Куценко Микола Григорович СО 592445
11.03.2001 Мiнський РУГУ МВС України в м. Києві
0.0006
Зміст інформації:
25.04.2014 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження члена Наглядової ради Куценко Миколи Григоровича (паспорт СО 592445 11.03.2001 Мiнський РУГУ МВС України в м. Києві), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у кількості 5 040 акції, що складає 0,00060 %. Обіймав дану посаду з 18.08.2009 р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
25.04.2014 припинено повноваження Голова Ревізійної комісії Гарбуз Наталія Михайлівна СО 760512
04.10.2001 Ленiнградський РУГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
25.04.2014 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Гарбуз Наталії Михайлівни (паспорт СО 760512 04.10.2001 Ленiнградський РУГУ МВС України в м. Києвi), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 18.08.2009 р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
25.04.2014 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Токаренко Катерина Сафронівна СО 510839
21.06.2001 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
25.04.2014 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження члена Ревізійної комісії Токаренко Катерини Сафронівни (паспорт СО 510839 21.06.2001 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 18.08.2009 р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
25.04.2014 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Яценко Борис Станіславович СН 463980
25.03.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
25.04.2014 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - припинено повноваження члена Ревізійної комісії Яценко Бориса Станіславовича (паспорт СН 463980 25.03.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 18.08.2009 р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
25.04.2014 обрано Член Наглядової ради Кочулап Ігорь Степанович СО 553428
19.12.2000 Ленiнградський РУГУ МВС України в м. Києвi
7.6928
Зміст інформації:
25.04.2014 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - обрано на посаду члена Наглядової ради Кочулапа Ігоря Степановича (паспорт СО 553428 19.12.2000 Ленiнградський РУГУ МВС України в м. Києвi) за рішенням річних загальних зборів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у кількості 6 462 260 акції, що складає 7,69280 %. Особу призначено на три роки. До призначення займав наступні посади: заступник генерального директора Публічного АТ «Леокон»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
25.04.2014 обрано Член Наглядової ради Кобилінська Інна Миколаївна МЕ 013433
22.05.2002 ТУМ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києвi
15.9179
Зміст інформації:
25.04.2014 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - обрано на посаду члена Наглядової ради Кобилінську Інну Миколаївну (паспорт МЕ 013433 22.05.2002 ТУМ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києвi), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у кількості 13 371 673 акції, що складає 15,91790 %. Особу призначено на три роки. До призначення займала наступні посади: директор фінансовий Публічного АТ «Леокон»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
25.04.2014 обрано Член Наглядової ради Лазебник Олександр Миколайович СК 779516
04.03.1998 Києво-Святошинський РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
0
Зміст інформації:
25.04.2014 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - обрано на посаду члена Наглядової ради Лазебника Олександра Миколайовича (паспорт СК 779516 04.03.1998 Києво-Святошинський РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на три роки. До призначення займала наступні посади: директор з виробництва – головний інженер Публічного АТ «Леокон»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
25.04.2014 обрано Член Наглядової ради Нізовець Василь Олександрович НМ 1299308
20.09.2007 Святошинським РУ ГУ МВС, України в м. Києві
0
Зміст інформації:
25.04.2014 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - обрано на посаду члена Наглядової ради Нізовець Василя Олександровича (паспорт НМ №1299308 виданий Святошинським РУ ГУ МВС, України в м. Києві 20.09.2007р.), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на три роки. До призначення займала наступні посади: директор ТОВ «Виробниче підприємство»Київ-Електробуд»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
25.04.2014 обрано Член Наглядової ради Сіраш Юрій Миколайович СН 499521
19.06.1997 Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві
0
Зміст інформації:
25.04.2014 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - обрано на посаду члена Наглядової ради Сіраш Юрія Миколайовича (паспорт СН №499521 виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 19.06.1997р.), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на три роки. До призначення займала наступні посади: юрист Публічного АТ «Леокон»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
25.04.2014 обрано Член Ревізійної комісії Токаренко Катерина Сафронівна СО 510839
21.06.2001 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
25.04.2014 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - обрано на посаду члена Ревізійної комісії Токаренко Катерина Сафронівна (паспорт СО 510839 21.06.2001 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на п’ять роки. До призначення займала наступні посади: менеджер з персоналу Публічного АТ «Леокон»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
25.04.2014 обрано Член Ревізійної комісії Яценко Борис Станіславович СН 463980
25.03.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Зміст інформації:
25.04.2014 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - обрано на посаду члена Ревізійної комісії Яценко Борис Станіславович (паспорт СН 463980 25.03.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на п’ять роки. До призначення займала наступні посади: інженер з матеріально технічного забезпечення Публічного АТ «Леокон»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
25.04.2014 обрано Член Ревізійної комісії Льовочкін Сергій Іванович СО 605773
27.03.2001 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
0
Зміст інформації:
25.04.2014 р. річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: - обрано на посаду члена Ревізійної комісії Льовочкіна Сергія Івановича (паспорт СО № 605773 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.03.2001р.), за рішенням річних загальних зборів акціонерів. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на п’ять роки. До призначення займала наступні посади: начальник матеріально технічного забезпечення Публічного АТ «Леокон»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.