Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кобилiнський Л.Е.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «ЛЕОКОН»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03061 м. Київ вул. Пост-Волинська, 5
4. Код за ЄДРПОУ 04012000
5. Міжміський код та телефон, факс 0444553119 0444553119
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04012000.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.07.2018 призначено Головний бухгалтер Марценюк Оксана Григорівна МЕ 089460
23.04.2002 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві
0
Зміст інформації:
31.07.2018 р. Генеральним директором Приватного акціонерного товариства «ЛЕОКОН» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента (Наказ №42-К від 31.07.2018р.), а саме: - призначено головного бухгалтера Марценюк Оксану Григорівну (паспорт МЕ №089460 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 23 квітня 2002 року) за рішенням Генерального директора. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особу призначено на невизначений строк (до призначення іншої особи на цю посаду). Протягом останніх п’яти років займала наступні посади: ТОВ «Торговий дім Кіндратівські вогнетриви» головний бухгалтер, ТОВ «Стироград» головний бухгалтер. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.