Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Кобилiнський Л.Е.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ЛЕОКОН"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03061 м. Київ вул. Пост-Волинська, 5
4. Код за ЄДРПОУ 04012000
5. Міжміський код та телефон, факс 0444553119 0444553119
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 05.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04012000.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 05.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.04.2018 звільнено Головний бухгалтер Жмайло Надiя Миколаївна КН 826766
10.12.1998 Полтавським РВ УМВС України в Полтавськiй областi
0
Зміст інформації:
05.04.2018 р. Генеральним директором Приватного акцiонерного товариства "ЛЕОКОН" прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента (Наказ №27-К вiд 05.04.2018 р.), а саме: - звiльнено головного бухгалтера Жмайло Надiю Миколаївну (паспорт КН №826766 виданий Полтавським РВ УМВС України в Полтавськiй областi 10 грудня 1998 року) за рiшенням Генерального директора. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Особу звiльнено за згодою сторiн. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Особа займала посаду з 10.05.2017 р. На посаду нiкого не призначено.