Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 25.03.2010
Дата публікації 06.04.2010 17:10:02
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Леокон"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Пост-Волинська,5, 03061
Керівник* Співак Ігор Олександрович - Генеральний директор. Тел: 0444553119
E-mail* elekon@urc.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «Леокон» (надалі - Товариство)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)
Місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 28 квітня 2010 року з 13-00 до 13-45
Дата та час відкриття Зборів: 28 квітня 2010 року об 14-00
Місце реєстрації акціонерів (представників акціонерів) та проведення Зборів: м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5,(їдальня)
Порядок денний:
1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств за 2009 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.
6. Затвердження річних фінансових результатів, балансу та порядку розподілу прибутку Товариства та його дочірніх підприємств за 2009 рік.
7. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
8. Про відкликання та обрання Генерального директора Товариства.
9. Затвердження основних напрямків діяльності та плану розподілу прибутку Товариства на 2010 рік, затвердження розміру річних дивідендів.
10. Про відміну рішень прийнятих на загальних зборах акціонерів 23 вересня 2009 року, щодо збільшення розміру статутного капіталу Товариства.
11. Про затвердження Положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.
12. Про визначення бірж, на яких Товариство проходитиме процедуру лістингу.


Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
......................................................................................................................................................................(тис..грн.)
_________________________________________________________________________________________
Найменування.показника.......................................................................................................період
_________________________________________________________________________________________
................................................................................................................Звітний........Попередній
................................................................................................................2009.р..............2008.р.
_________________________________________________________________________________________
Усього.активів............................................................................................| 65511 |.........|70039|
Основні.засоби.(залишкова.вартість)................................................................| 31824 |.........|29080|
Довгострокові.фінансові.інвестиції....................................................................| 4630|...........|6350|
Запаси.......................................................................................................| 34718 |.........|35742|
Сумарна.дебіторська.заборгованість................................................................| 7356|............|7826|
Грошові.кошти.та.їх.еквіваленти.....................................................................| 656 |.............|1184|
Нерозподілений.прибуток..............................................................................| 1889 |............|108|
Власний.капітал ..........................................................................................| 25652 |..........|23871|
Статутний.капітал.......................................................................................| 21001 |..........|16001|
Довгострокові.зобов'язання...........................................................................| 15840 |..........|16675|
Поточні.зобов'язання....................................................................................| 24017|..........|34491|
Чистий.прибуток.(збиток)..............................................................................| 1781|...........|1906|
Середньорічна.кількість.акцій.(шт.).................................................................| 84004|..........|64004|
Кількість.власних.акцій,.викуплених.протягом.періоду.(шт.).................................| - |................| - |
Загальна.сума.коштів,.витрачених.на.викуп.власних.акцій.протягом.періоду...........| - |................| - |
Чисельність.працівників.на.кінець.періоду.(осіб).................................................| 227 |............| 316|

Для участі у Зборах Вам необхідно мати при собі:
документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5 (приймальня) кожного робочого дня з14-00 до 16-00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах визначається станом на 28 квітня 2010 року.
Телефон для довідок: (044) 455-31-19
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 25.03.2010 в газеті Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №54
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Співак Ігор Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.04.2010
(дата)