Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 18.04.2008
Дата публікації 21.04.2008 11:43:25
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Елекон"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Пост-Волинська,5, 03061
Керівник* Музика Роман Іванович - В.о. Генерального директора. Тел: 0444553119
E-mail* elekon@urc.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
2. Текст повідомлення
18.04.2008 р. Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Елекон» (далі за текстом Товариство) прийнято рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.
Планується розмістити 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук простих іменних акцій, на загальну суму 5 000 000,00 грн. (один мільйон гривень), спосіб розміщення - закрите (приватне) розміщення, виключно серед акціонерів Товариства.
Тип акцій, які планується розмістити – іменні, прості акції. Форма існування акцій документарна.
Статутний капітал планується збільшити на 5 000 000,00 грн. (один мільйон гривень). Після збільшення статутного капіталу він буде 21 001 000,00 (двадцять один мільйон одна тисяча гривень). Номінальна вартість акцій становить 0,25 грн. Розміщення акцій не повинно призвести до зміни власника великого пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій.
Співвідношення (у відсотках) кількості акцій, що розміщуються, загальної кількості акцій в обігу до розміру статутного капіталу Товариства – 31,25%.
Інвестори в цінні папери отримують право: брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом та іншими документами Товариства; обирати і бути обраними в органи управління та контролю за діяльністю Товариства; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); одержувати інформацію про діяльність Товариства: на вимогу акціонера Товариство подає йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, звіти ревізора, протоколи зборів органів управління Товариства; відчужувати належні їм на праві власності акції в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; користуватись переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій, а також акцій Товариства, що пропонуються їх власниками до продажу третім особам, пропорційно їх частки у статутному капіталі Товариства; отримувати частину вартості майна Товариства, у випадку його ліквідації, пропорційно кількості акцій Товариства, що їм належать; користуватись профільними послугами Товариства на пільгових умовах.
Оплата акцій, що пропонуються до розміщення, здійснюється за рахунок власних коштів осіб, які мають намір придбати акції, виключно грошовими коштами в національній валюті шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Товариства.
Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: залучення інвестицій - поповнення обігових коштів.
Рішення про розміщення цінних паперів прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства.
Конвертація акцій в інші цінні папери не передбачається.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
В.о. Генерального директора Музика Роман Іванович