Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2018
Дата публікації 26.03.2018 13:57:07
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕОКОН»
Юридична адреса* 03061, м. Київ, вул. Пост-Волинська, буд.5
Керівник* Кобилінський Леонід Едуардович - Генеральний директор. Тел: (044)4973014
E-mail* div@fintime.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «ЛЕОКОН» (надалі – Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 27 квітня 2018 року з 10 години 30 хвилин до 10 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 квітня 2018 року об 11-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5, приміщення актового залу.

Місцезнаходження Товариства: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 23 квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

 1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
 2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
 8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 9. Про затвердження у новій редакції Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЛЕОКОН», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЛЕОКОН», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «ЛЕОКОН», «Про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «ЛЕОКОН», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «ЛЕОКОН».
 10. Про ліквідацію (припинення) КОМПАНІЇ «ЕЛЕКОН-МОНТАЖ» ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВАТ «ЕЛЕКОН», обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, порядку розподілу майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.
 11. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» - http://04012000.smida.gov.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5 приміщення актового залу кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів Генеральний директор Товариства – Кобилінський Леонід Едуардович.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок: (044) 455-31-19.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Звітний

2017 р.

Попередній

2016 р.

Усього активів

74776

65117

Основні засоби (за залишковою вартістю)

13680

13743

Запаси

29326

20563

Сумарна дебіторська заборгованість

22867

19021

Гроші та їх еквіваленти

1072

397

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

12152

8395

Власний капітал

39915

36158

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

25001

25001

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

13799

13799

Поточні зобов’язання і забезпечення

21062

10355

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

3757

6588

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100004

100004

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0037

0065

Шановні акціонери!

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 23 квітня 2018р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

Наглядова рада Приватного АТ «Леокон»

Повідомлення опубліковано у виданні “Відомості НКЦПФР” від 26.03.2018р. №58

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кобилінський Леонід Едуардович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.03.2018
(дата)