Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2017
Дата публікації 22.03.2017 10:22:09
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕОКОН»
Юридична адреса* 03061, м. Київ, вул. Пост-Волинська, буд.5
Керівник* Кобилінський Леонід Едуардович - Генеральний директор. Тел: (044)4973014
E-mail* div@fintime.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «ЛЕОКОН» (надалі – Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 28 квітня 2017 року з 10 години 30 хвилин до 10 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 28 квітня 2017 року об 11-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5, приміщення актового залу.

Місцезнаходження Товариства: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 24 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

 1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
 2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 01 березня 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017р.”.
 3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.
 4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
 6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
 7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
 8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
 10. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
 11. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
 12. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
 13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 14. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 15. Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Генерального директора Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства.
 16. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЛЕОКОН», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЛЕОКОН», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «ЛЕОКОН», «Про Генерального директора Приватного акціонерного товариства «ЛЕОКОН», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «ЛЕОКОН».
 17. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 18. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
 20. Про виконання обов’язків раніше обраними членами Ревізійної комісії Товариства до закінчення строку повноважень, на який їх було обрано.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5 приміщення актового залу кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів Генеральний директор Товариства – Кобилінський Леонід Едуардович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 

Період

Звітний 2016 р.

Попередній 2015 р.

Усього активів

65 117

53 491

Основні засоби (залишкова вартість )

13 743

10 133

Довгострокові фінансові інвестиції

4 630

4 630

Запаси в т.ч. готова продукція

20 563

20 470

Сумарна дебіторська заборгованість

24 597

18 504

Грошові кошти та їх еквіваленти

397

4 459

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

8 395

1 807

Власний капітал

36 158

29 570

Статутний капітал

25 001

25 001

Довгострокові зобов’язання

13 799

13 799

Поточні зобов’язання

15 160

10 128

Чистий прибуток (збиток)

6 594

4 114

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100 004 000

100 004 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

82

96

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://04012000.smida.gov.ua/

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

Телефони для довідок : (44) 455-31-19.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 24 квітня 2017р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

Наглядова рада ПАТ «Леокон»

Повідомлення опубліковано у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 22.03.2017р. №55

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кобилінський Леонід Едуардович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2017
(дата)