Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2016
Дата публікації 16.03.2016 14:03:17
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕОКОН»
Юридична адреса* 03061, м. Київ, вул. Пост-Волинська, буд.5
Керівник* Кобилінський Леонід Едуардович - Генеральний директор. Тел: (044)4973014
E-mail* div@fintime.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «ЛЕОКОН» (надалі – Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 20 квітня 2016 року з 10 години 30 хвилин до 10 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 20 квітня 2016 року об 11-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5, приміщення актового залу.

Місцезнаходження Товариства: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 14 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

  1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
  2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
  3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
  4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
  5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
  6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
  7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
  8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
  9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5 приміщення актового залу кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів Генеральний директор Товариства – Кобилінський Леонід Едуардович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 

період

Звітний 2015 р.

Попередній 2014 р.

Усього активів

53 491

46 389

Основні засоби (залишкова вартість )

10 133

10 841

Довгострокові фінансові інвестиції

4 630

4 630

Запаси в т.ч. готова продукція

20 470

28 748

Сумарна дебіторська заборгованість

18 504

11 332

Грошові кошти та їх еквіваленти

4 459

1 325

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1 807

-2 307

Власний капітал

29 570

25 456

Статутний капітал

25 001

25 001

Довгострокові зобов’язання

13 799

16 496

Поточні зобов’язання

10 128

4 437

Чистий прибуток (збиток)

4 114

-580

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100 004 000

100 004 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0,0

0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

96

86

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

Телефони для довідок : (44) 455-31-19.

Наглядова рада ПАТ «Леокон»

Повідомлення опубліковано у виданні “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” від 16.03.2016р. №51.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кобилінський Леонід Едуардович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2016
(дата)