Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.04.2015
Дата публікації 17.03.2015 14:20:59
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Леокон"
Юридична адреса* 03061, м. Київ, вул. Пост-Волинська, буд.5
Керівник* Кобилінський Леонід Едуардович - Генеральний директор. Тел: (044)4973014
E-mail* div@fintime.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонер! Публічне акціонерне товариство «ЛЕОКОН» (надалі – Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 29 квітня 2015 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 45 хвилин Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 29 квітня 2015 року о 12-00 годині Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5, приміщення актового залу. Місцезнаходження Товариства: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 23 квітня 2015 року. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства. 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік. 8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства. 9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік. Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5 приміщення актового залу кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів Генеральний директор Товариства – Кобилінський Леонід Едуардович. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показника період Звітний 2014 р. Попередній 2013 р. Усього активів 46 389 52 885 Основні засоби (залишкова вартість ) 10 841 11 395 Довгострокові фінансові інвестиції 4 630 4 630 Запаси в т.ч. готова продукція 28 748 30 580 Сумарна дебіторська заборгованість 11 332 8 175 Грошові кошти та їх еквіваленти 1 325 2 997 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2 307 -1 727 Власний капітал 25 456 22 036 Статутний капітал 25 001 21 001 Довгострокові зобов’язання 16 496 16 496 Поточні зобов’язання 4 437 14 353 Чистий прибуток (збиток) -580 -272 Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 004 000 84 004 000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0,0 0,0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 86 89 Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі : - документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника; - довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб) Телефони для довідок : (44) 455-31-19. Наглядова рада ПАТ «Леокон» Повідомлення опубліковано у виданні “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” від 17.03.2015р. №51
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кобилінський Леонід Едуардович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2015
(дата)