Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 06.11.2014
Дата публікації 06.11.2014 13:21:23
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Леокон"
Юридична адреса* 03061, м. Київ, вул. Пост-Волинська, буд.5
Керівник* Кобилінський Леонід Едуардович - Генеральний директор. Тел: (044)4973014
E-mail* div@fintime.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «ЛЕОКОН» (надалі – Товариство) інформує про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 10 грудня 2014 року з 11 години 00 хвилин до 11 годин 45 хвилин
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 10 грудня 2014 року о 12-00 годині
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5, приміщення актового залу.
Місцезнаходження Товариства: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 04 грудня 2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій Товариства.
4. Про внесення змін та доповнень до Статуту та/або затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5 приміщення актового залу кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів Генеральний директор Товариства – Кобилінський Леонід Едуардович.
Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Телефони для довідок : (44) 455-31-19.
Повідомлення опубліковано у газеті Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2014р. №212
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кобилінський Леонід Едуардович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.11.2014
(дата)