Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 19.03.2014
Дата публікації 19.03.2014 14:27:18
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Леокон"
Юридична адреса* 03061, м. Київ, вул. Пост-Волинська, буд.5
Керівник* Кобилінський Леонід Едуардович - Генеральний директор. Тел: (044)4973014
E-mail* div@fintime.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «ЛЕОКОН» (надалі – Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 25 квітня 2014 року з 11 години 00 хвилин до 11 годин 45 хвилин
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 25 квітня 2014 року о 12-00 годині
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5, приміщення актового залу.
Місцезнаходження Товариства: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 18 квітня 2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
16. Про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) та затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
17. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, пов’язаних з прийняттям рішення про збільшення статутного капіталу та з розміщенням акцій Товариства.
18. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, пов’язаних з розміщенням акцій Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5 приміщення актового залу кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів Генеральний директор Товариства – Кобилінський Леонід Едуардович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
Звітний
2013 р. Попередній
2012 р.
Усього активів 52885 57111
Основні засоби (залишкова вартість ) 11395 13562
Довгострокові фінансові інвестиції 4630 4630
Запаси в т.ч. готова продукція 30580 27059
Сумарна дебіторська заборгованість 8175 10385
Грошові кошти та їх еквіваленти 2997 746
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1727 -1455
Власний капітал 22036 22308
Статутний капітал 21001 21001
Довгострокові зобов’язання 16496 16496
Поточні зобов’язання 14353 18307
Чистий прибуток (збиток) -272 -1866
Середньорічна кількість акцій (шт.) 84004000 84004000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 89 103

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Телефони для довідок : (44) 455-31-19.
Повідомлення опубліковано у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 19.03.2014р. №53
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кобилінський Леонід Едуардович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2014
(дата)