Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.03.2012
Дата публікації 26.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Леокон"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Пост-Волинська,5, 03061
Керівник* Кобилінський Леонід Едуардович - Генеральний директор. Тел: 0444553119
E-mail* elekon@urc.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «Леокон» (надалі – Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 28 квітня 2012 року з 10 години 30 хвилин до 11 годин 45 хвилин
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 28 квітня 2012 року о 12-00 годині
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5, приміщення актового залу.
Місцезнаходження Товариства: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 24 квітня 2012 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, приміщення актового залу кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів Генеральний директор Товариства – Кобилінський Леонід Едуардович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
Звітний
2011 р. Попередній
2010 р.
Усього активів 59578 63172
Основні засоби (залишкова вартість ) 10772 12630
Довгострокові фінансові інвестиції 5352 5352
Запаси в т.ч. готова продукція 32578 35225
Сумарна дебіторська заборгованість 8439 4752
Грошові кошти та їх еквіваленти 1695 3488
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -1478
Власний капітал 24174 24174
Статутний капітал 21001 21001
Довгострокові зобов’язання 16496 12157
Поточні зобов’язання 18908 26841
Чистий прибуток (збиток) - -1478
Середньорічна кількість акцій (шт.) 84004000 84004000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 118 199
Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Телефони для довідок : (44) 455-31-19.
Повідомлення опубліковано 26.03.2012 року в газеті Відомості ДКЦПФР №57
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кобилінський Леонід Едуардович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.03.2012
(дата)