Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.02.2011
Дата публікації 18.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Леокон"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Пост-Волинська,5, 03061
Керівник* Кобилінський Леонід Едуардович - Генеральний директор. Тел: 0444553119
E-mail* elekon@urc.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «Леокон» (надалі - Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах:
23 березня 2011 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 23 березня 2011 року о 11 год. 00 хв.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5, (їдальня).
Місцезнаходження Товариства: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств за 2010 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства та його дочірніх підприємств за 2010 рік.
7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства та його дочірніх підприємств за 2010 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період Звітний 2010 р. Попередній 2009 р.
Усього активів 63172 55511
Основні засоби (залишкова вартість ) 12630 16803
Довгострокові фінансові інвестиції 5532 4630
Запаси 35225 34718
Сумарна дебіторська заборгованість 4752 7356
Грошові кошти та їх еквіваленти 3488 656
Нерозподілений прибуток 411 1889
Власний капітал 24174 25652
Статутний капітал 21001 21001
Довгострокові зобов'язання 12157 15840
Поточні зобов'язання 26841 24017
Чистий прибуток (збиток) 404 1781
Середньорічна кількість акцій (шт.) 84004 84004
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - 20000
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - 5000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 199 227
Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5, кожного робочого дня з 09.00 до 17.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Товариства
Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у Зборах визначається станом на 23 березня 2011 р.
Телефони для довідок : (044) 455-31-19.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 15.02.2011 року в офіційному друкованому виданні Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №30
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Кобилінський Леонід Едуардович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.02.2011
(дата)