Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  15.03.2021 11:47:01
Дата здійснення дії: 16.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕОКОН"
Код за ЄДРПОУ:  04012000
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «ЛЕОКОН» (надалі – Товариство)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 16 квітня 2021 року з 10 години 30 хвилин до 10 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 16 квітня 2021 року об 11-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5, приміщення актового залу.

Місцезнаходження Товариства: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 12 квітня 2021 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

 1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
 2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки.
 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.
 5. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки.
 6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 та 2020 роки.
 7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства»

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

 • голова комісії – Каланчук Сергій Васильович;
 • член комісії – Могуленко Віктор Олегович;
 • член комісії – Слободяник Тамара Андріївна.

Питання №2 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.»

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:

- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;

- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;

- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;

- доповідь по питанням порядку денного Зборів  - до 10 хв.;

- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Питання №3. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки.»

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки, що додається.

Питання №4. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки.»

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки, що додається.

Питання №5. «Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити річний звіт у складі балансу та річних фінансових результатів Товариства за 2019 та 2020 роки, що додаються.

Питання №6. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 та 2020 роки.»

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Залишити у розпорядженні Товариства прибуток за 2019 рік у розмірі 409 000,00 грн.

6.2. Збиток Товариства за 2020 рік у розмірі 1 479 000,00 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Питання №7. «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 16 квітня 2021 року.

Питання №8. «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Обрати з 17 квітня 2021р. до складу Наглядову раду наступних осіб строком на 3 (три) роки:

Лазебник Олександр Миколайович – член наглядової ради Товариства є представником акціонера Кобилінського Леоніда Едуардовича;

Нізовець Василь Олександрович - член наглядової ради Товариства є представником акціонера Кобилінського Леоніда Едуардовича;

Сіраш Юрій Миколайович - член наглядової ради Товариства є представником акціонера Кобилінського Леоніда Едуардовича.

Остаточний проект рішення з цього питання формується за результатами пропозицій, отриманих від акціонерів Товариства.

Питання №9. «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

9.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЛЕОКОН», у редакції, що додається.

9.3. Обрати Генерального директора Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЛЕОКОН».

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» - http://04012000.smida.gov.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03061, Україна, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5 приміщення актового залу кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів Генеральний директор Товариства – Кобилінський Леонід Едуардович.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок: (044) 455-31-19.

Станом на 03.03.2021р. (дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій складає 100 004 000 шт, кількість голосуючих акцій – 87 380 595 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Звітний

2020 р.

Звітний

2019 р.

Попередній

2018 р.

Усього активів

61 528

67 111

69 843

Основні засоби (за залишковою вартістю)

16 787

17 319

18 666

Запаси

11 820

16 089

19 160

Сумарна дебіторська заборгованість

23 452

26 403

24 674

Гроші та їх еквіваленти

1 735

338

614

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

11 353

12 832

12 423

Власний капітал

39 116

40 595

40 186

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

25 001

25 001

25 001

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

70

14 818

Поточні зобов’язання і забезпечення

22 412

26 446

14 839

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(1479)

409

271

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100 004

100 004

100 004

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,015)

0,0041

0,0027

 

Шановні акціонери!

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 12 квітня 2021р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

 

Наглядова рада ПрАТ «ЛЕОКОН»